Szanowni Państwo w tym dziale prezentować będziemy podstawowe informacje dotyczące dostaw energii - a w tym podstawowe pojęcia stosowane w jej obrocie. Chcemy Państwu przybliżyć zasady obowiązujące w tej branży. Sukcesywnie uzupełniać będziemy ten dział również informacjami obligatoryjnie wymaganymi przez przepisy prawa.

 


RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ


Przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność w obszarze elektroenergetyki, podzielić można na te, które zajmują się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną oraz te, które tą energię dystrybuują.

 

Spółki dystrybucyjne są odpowiedzialne za prawidłowe dostarczenie energii elektrycznej do odbiorcy. Są one dysponentami infrastruktury energetycznej nadzorują ruch sieciowy na terenie swojego działania i są zobowiązane do utrzymywania tej infrastruktury w należytej jakości, eksploatację tej infrastruktury oraz jej modernizację. Ponadto spółki dystrybucyjne zobowiązane są do zapewnienia odbiorcom możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Takimi sprzedawcami energii elektrycznej są spółki obrotu. Działają one na rynku energii elektrycznej, który jest podzielony na dwie płaszczyzny, tj. rynek hurtowy, obejmujący zarówno kontrakty bilateralne jak i handel energią na platformach obrotu energią elektryczną, w którym uczestniczą przedsiębiorstwa obrotu oraz wytwórcy oraz rynek detaliczny, związany ze sprzedażą energii do odbiorcy końcowego. W rynku hurtowym mogliby również uczestniczyć odbiorcy końcowi, z tym, że przeprowadzanie operacji na rynku hurtowym wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty bilansowania, koszty operacji giełdowych, koszty dostosowania systemów informatycznych do odpowiednich wymogów. Stąd uczestnictwo w rynku hurtowym ograniczone jest zwykle do wytwórców, przedsiębiorstw obrotu, ewentualnie  dużych odbiorców końcowych.

Działania Prezesa URE i idące w ślad za tym zmiany IRiESD i innych uregulowań prawnych zwiększają  konkurencyjność na rynku energii i umożliwiają odbiorcom końcowym zakup energii elektrycznej od wybranego sprzedawcy. Tym samym powstaje pole do działalności spółek obrotu energią elektryczną, które samodzielnie specjalizują się w pozyskiwaniu tańszej energii elektrycznej z różnych źródeł energii lub innych przedsiębiorstw obrotu – tym samym tworząc coraz większe warunki konkurencji.


JAK CZYTAĆ RACHUNEK ZA ENERGIĘ


Na łączny koszt energii elektrycznej który ponosi odbiorca składają się dwie rzeczy: koszt energii elektrycznej jako towaru oraz dostarczenie tego towaru czyli koszt dystrybucji energii elektrycznej. Wysokość rachunku za energię zależy od kilku czynników, dlatego też średnia cena energii liczona jako iloraz rachunku i wolumenu zużytej energii różni się dla każdego odbiorcy. Po pierwsze koszt energii elektrycznej zależy oczywiście od wielkości zużycia tej energii. Następnymi czynnikami są:

 - grupa taryfowa i dostosowanie swojego zużycia do czasu trwania stref czasowych danej grupy taryfowej

 - wysokość mocy umownej

 - opłat dodatkowych.

Po kolei. Grupa taryfowa, którą dobiera według własnego uznania odbiorca w zależności od poziomu napięcia na jakim jest przyłączony oraz wysokości mocy umownej jest oznaczona na każdej specyfikacji do faktury za energię elektryczną.

Tu przykład przedstawia odbiorcę z grupy taryfowej B22. Szczegółowe dane dotyczące doboru grup taryfowych oraz czasu trwania stref czasowych w każdej grupie znajdują się w Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej.

Koszt energii elektrycznej jest iloczynem ilości energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę oraz stawki opłaty. Do kosztu energii elektrycznej doliczana jest opłata w postaci podatku akcyzowego w wysokości 20 zł/MWh.

Dla tego odbiorcy, który łącznie zużył 22 354 kWh energii z czego 9 378 kWh w strefie S1 i 12 976 kWh w strefie S2, koszt energii elektrycznej jako towaru wynosi 6 369,76 zł. Jedynie w tym zakresie możliwa jest zmiana sprzedawcy jako że za dystrybucję odpowiedzialny jest podmiot dysponujący siecią zasilającą odbiorcę. Każdy następny składnik jest związany z dystrybucją. I tak na rachunku znajdziemy opłaty zależne od wysokości mocy umownej ("Składnik stały stawki sieciowej", "Opłata przejściowa") - tu odbiorca ma zamówioną moc w wysokości 137 kW, oraz takie które zależą od zużycia ("Składnik zmienny stawki sieciowej", "Składnik jakościowy stawki sieciowej"). Ponadto w każdym okresie rozliczeniowym naliczana jest opłata abonamentowa od każdego przyłącza. Możliwa jest również sytuacja że odbiorca będzie obciążony dodatkowymi kosztami (opłata za przekroczenia mocy umownej, opłaty za ponadumowny pobór energii biernej), których zasady wyliczania znajdują się w Taryfie.

Łącznie odbiorca za zużycie 22 354 kWh energii elektrycznej, przy podanych stawkach, zapłaci 9 365,85 zł, z czego 6 369,76 zł za energię elektryczną jako towar oraz 2 996,09 zł za dystrybucję tej energii elektrycznej.


ILE BARW MA ENERGIA


 Tzw. "kolorowa" energia elektryczna związana jest z wymaganiami nałożonymi przez Państwo dotyczącymi sprzedawanej energii elektrycznej. Idea jaka przyświecała wprowadzeniu energii kolorowej było ekologiczne traktowanie elektroenergetyki poprzez wspieranie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach bardziej przyjaznych środowisku niż konwencjonalne węglowe elektrownie cieplne, które pokrywają ponad 70% (razem z elektrociepłowniami węglowymi blisko 90%) krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Energia kolorowa to:

energia "zielona" - energia wytworzona w odnawialnych źródłach energii - czyli m.in elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie wykorzystujące biogaz itd.

energia "żółta" - energia wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji tj. łącznym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w źródłach zasilanych gazem bądź źródłach mniejszych niż 1 MW,

energia "czerwona" - energia wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach opalanych węglem, o mocy większej niż 1MW,

energia "fioletowa" - energia wytwarzana w źródłach wykorzystujących metan pochodzący z odmetanowania kopalń.

Świadectwa efektywności energetycznej „białe” - potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, przez podmiot, który wygrał przetarg, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej. 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!