AKTUALNOŚCI

 

 

Zmiana taryfy Energia Euro Park Sp. z o.o.

 

Informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 01.06.2017 r. zmienioną, w zakresie stawki jakościowej, decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.17.2.2017.JCz "Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”.

Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

         Informujemy, że Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania od dnia 01.01.2017 r. zmienioną, w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE, decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.44.3.2016.JCz "Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej”. Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia:
 - stawek opłaty przejściowej, obowiązujących w 2016 r., stawkami zawartymi w art. 11 a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) – dodanym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925);
 - stawki opłaty OZE, obowiązującej w II połowie 2016 r., stawką wynikającą Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2016, z dnia 22 listopada 2016 r., dotyczącej wysokości stawki OZE na rok kalendarzowy 2017.

Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


   Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.1.8.2016.JCz z dnia 10 października 2016 r. zatwierdził Energii Euro Park Sp. z o.o. Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne art. 47 ust. 4, Energia Euro Park Sp. z o.o. wprowadza do stosowania ww. Taryfę od dnia 01.11.2016 roku. Treść decyzji została zamieszczona w zakładce „Dla odbiorców”.

 


 

      Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2014r. nastąpiło połączenie spółek Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz Euro-Energetyka Sp. z o.o.,

 

      Połączenie dokonane zostało w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Euro-Energetyka Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080140, NIP: 817-17-08-649, REGON: 690552200 jako spółki przejmowanej na Energia Euro Park Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432700, NIP 8172172671, REGON 180866889 jako spółkę przejmującą.

 

      W konsekwencji z dniem 31 marca 2014r. na podstawie art. 494 § 1 KSH, Energia Euro Park Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki i stała się następcą prawnym Euro-Energetyka Sp. z o.o..

 

      Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany kontrahenta w korespondencji i dokumentach wystawianych po dniu 31 marca 2014r.

     


     Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Energia Euro Park Sp. z o. o. rozpoczęła działalność zmierzającą do zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Przemysłowej - Euro-Park Mielec.

   Zadaniem naszej firmy jest kontynuowanie działalności na majątku elektroenergetycznym dzierżawionym dotychczas przez Euro-Energetykę Sp. z o. o. w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy infrastruktury technicznej przez jej właściciela. Nowa firma oprócz prowadzenia dostaw energii elektrycznej będzie rozwijać nowe kierunki działalności w zakresie energetyki odnawialnej i kogeneracyjnej, a także działań mających na celu poprawę efektywności poprzez inteligentne sieci energetyczne, nie tylko na terenie strefy ale także na terenie całego kraju.

   Wprowadzamy Państwa w Inny Wymiar Energii ... - poprzez zapewnienie innowacyjności, gwarancji bezpieczeństwa dostaw oraz wdrażanie ekologicznych technologii. Zadaniem firmy będzie podwyższenie standardów jakościowych i ilościowych dostaw energii, budowa najlepszych relacji z odbiorcami, minimalizacja kosztów dystrybucji i zakupu energii. Celem nadrzędnym będzie jednak zapewnienie rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Euro-Park Mielec i samego miasta Mielec wraz z jego mieszkańcami. 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!